News

 • เชิญร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคีUnity Kathina

  กฐิน (บาลี: กฐิน) เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ โดยคำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน...

  Read more
 • Why Isolation Causes Household Tension (And Affordable Ways To Reduce It)

  Why Isolation Causes Household Tension (And Affordable Ways To Reduce It) By now, we’ve all...

  Read more
 • กิจกรรม บวชเณรฤดูร้อน

  มีการสอนธรรมมะ สอนศิลปะ ฝึกนั่งสมาธิ เดินจงกรม สอนมารยาท ขนบธรรมเนียมไทย...

  Read more

Translate »