Thevorohana Alms-Offering Ceremony งานตักบารตเทโวฯ

ขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ไปร่วมงานตักบารตเทโวฯ เนื่องในวันออกพรรษาที่วัดพุทธวิหารนานาชาติเมืองวอร์เรน We would like invite everyone to the Thevorohana Alms-Offering Ceremony this Sunday. 

No Comments Yet.

Leave a Reply

Translate »