Tag Archives: Alms Giving

การสร้างศาลาการเปรียณ

ทางวัดขออนุโมทนาบุญ ขอบคุณขอบใจ แด่ญาติโยมทุกๆ ท่าน ที่ได้สละกำลังทรัพย์ กำลังใจ กำลังกาย มาช่วยกันก่อร่างสร้างศาลาแห่งความศรัทธานี้ขึ้นมา เพื่อฝากไว้ให้เป็นอริยทรัพย์ (ทรัพย์ที่ประเสริฐภายใน)ไว้ในพระพุทธศาสนา ในต่างแดน
Read more

เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
Read more

Translate »