ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชาMagha puja day

เหตุการณ์สำคัญในวันมาฆบูชาก็คือ เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน พระพุทธเจ้า ทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส
 
อีกทั้งในครั้งนั้นยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ
พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
วันดังกล่าว ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3
       ทำให้พุทธศาสนิกชน เรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 นั่นเองค่ะ

An important event on Magha Puja Day is that over 2,500 years ago, the Lord Buddha gave the Ovada Patimokkha. Important doctrines of Buddhism which is the teaching that is the heart of Buddhism is not to do all evil to perform good deeds and purifying one's mind

Moreover, at that time, there were 4 incidents that occurred at the same time, namely:

1,250 monks gathered together at Weruwan Temple without an appointment.
All the monks were Ehi Bhikku Concession or those who have been ordained directly by the Lord Buddha
All the monks were Arahants who possessed the Spirit.
That day falls on the full moon day of the 3rd lunar month.
make buddhist Another day called Chaturongkasannibat Day or the day of the meeting.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Translate »